Otevřít

Informace o zpracování osobních údajů - marketingová sdělení

Zpracování OÚ za účelem zasílání marketingových sdělení

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů fyzické osoby, které je nezbytné pro nabídku zboží a služeb vč. zasílání obchodních sdělení správcem na základě uděleného souhlasu, a které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost oXy Online s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 274 04 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115902 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, adresa elektronické pošty info__at__oxyshop.cz, telefon 511 113 111.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

   2.1.1. zasílání marketingových sdělení správcem na základě souhlasu, který jste poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.oxyshop.cz ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

   2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Souhlas lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na shora uvedené kontaktní údaje správce.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídka zboží a služeb vč. zasílání obchodních sdělení správcem na základě uděleného souhlasu a plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od dne, kdy jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.oxyshop.cz a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce účetní služby, poskytovatelé IT hostingu a software, marketingové agentury, provozovatelé call center, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, jiné třetí strany, které pro správce vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektů údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.